Borgermøde 12. maj kl. 19 -22

Aarhus Kommune er i gang med at formulere en ny politik for Borgerservice og Biblioteker, som skal gælde for 2015 og fire år frem.

Derfor inviterer kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad og Kulturudvalget [Steen B. Andersen (S) Formand, Peder Udengaard (S) Næstformand, Theresa Blegvad (V), Jette Jensen (EL), Esben L. Kullberg (S, Knud N. Mathiesen (DF), Hans Skou (V)] her i foråret 2014 til fem borgermøder fordelt på forskellige lokalområder i kommunen. Et af disse er i Højbjerg
mandag den 12. maj kl. 19-22.
Af pladsmæssige årsager afholdes mødet på Diakonhøjskolen (salen), Lyseng Allé 15.
Borgermøderne skal give input til arbejdet med den kommende politik for Borgerservice og Biblioteker og er en mulighed for lokalt at drøfte med politikere og embedsmænd, hvordan du synes borgerservice og bibliotekstilbuddet skal være i Højbjerg.

Se venligst link til mødet 12.maj på www.hoejbjergsfremtid.dk

19.aug Møde med repræsentanter for Fællesrådet

Et  konstuktivt og informativt møde

Søren Wichmann og Torben Jensen fra Vejforeningen Heidesvej og
Pernille Kallehave fra vejforeningen Elverdalsvej (Øst) havde  et meget konstruktivt møde med Fællesrådet ved Egon Poulsen, Ole Jean Nielsen og John Jensen (Alboa).

Der blev udvekslet synspunkter/informationer  om det fremtidige behov og udvikling af det nuværende Højbjerg Bibliotek med Borgersevice og et evt. fremtidigt  Medborgerhus.

Der blev peget  på andre mere oplagte placeringsmuligheder end dem som har været fremme i oplæg fra Kommnunen og Remien i foråret.
Også flere politikere har undervejs peget på andre muligheder f.eks. i den tidligere Amtsgård og i Skådecentret.  Begge steder er der ledig kapacitet nok til at rumme bibliotek-borgerservice og medborgerhus.

Begge placeringer mindsker mange af de ulemper, der har  været  peget  på i forbindelse høringen af Højbjerg Storcenter Projektet. Der er bedre trafikale forhold, flere buslinier m.m.
Der er også allerede udarbejdet  skitser, som viser nopgle af de muligheder, som er her. Så man opfordres til at undersøge mulighederne – også de økonomiske – af sådanne placeringer.
Der blev også nævnt andre muligheder, men ikke foretaget  en nærmere drøftelse af disse.

Fællesrådet fremkom under  mødet med tanker, som lå i forlængelse af de ting som borgergrupperne fremførte under Høringsfasen i foråret, og som er formidlet på bl.a. www.hoejbjergsfremtid.dk og den tilhørende facebook-side
/TJ

 

Vejfest lørdag 17. august

fest2013

Plan for dagen:
Kl. 10.00
    Sættes teltet op udfor Værkstedet ved nr 5. (lige nr. op/ulige ned).
Borde og stole medbringer hver familie selv, og det stilles i teltet inden kl.. 18.30.
Kl. 14.30    Vi mødes ved teltet, og går sammen op på skolens boldbaner – hvis  vejret tillader det. I må gerne tage spil, bolde m.m. med.
Vi laver fælles kage-/frugtbord, så medbring noget til det.
Drikkevarer medbringes til egen familie.
Kl. 18.30    Er vi klar til at grille. Hver familie medbringer mad og drikkevarer til eget forbrug.

Festudvalget sørger for pølser og brød til alle der har lyst til det.
Prisen for at deltage er igen i år kr. 70 pr. husstand

OBS – Teltet bliver taget ned igen søndag kl. 10, og alle skal inden da have fjernet deres bord/stole, service m.v.

På glad gensyn fra Festudvalget:
Patricia, Mikkel og Marianne

Tilmelding og betaling til Marianne i nr. 3 SENEST d. 11.08.13