19.aug Møde med repræsentanter for Fællesrådet

Et  konstuktivt og informativt møde

Søren Wichmann og Torben Jensen fra Vejforeningen Heidesvej og
Pernille Kallehave fra vejforeningen Elverdalsvej (Øst) havde  et meget konstruktivt møde med Fællesrådet ved Egon Poulsen, Ole Jean Nielsen og John Jensen (Alboa).

Der blev udvekslet synspunkter/informationer  om det fremtidige behov og udvikling af det nuværende Højbjerg Bibliotek med Borgersevice og et evt. fremtidigt  Medborgerhus.

Der blev peget  på andre mere oplagte placeringsmuligheder end dem som har været fremme i oplæg fra Kommnunen og Remien i foråret.
Også flere politikere har undervejs peget på andre muligheder f.eks. i den tidligere Amtsgård og i Skådecentret.  Begge steder er der ledig kapacitet nok til at rumme bibliotek-borgerservice og medborgerhus.

Begge placeringer mindsker mange af de ulemper, der har  været  peget  på i forbindelse høringen af Højbjerg Storcenter Projektet. Der er bedre trafikale forhold, flere buslinier m.m.
Der er også allerede udarbejdet  skitser, som viser nopgle af de muligheder, som er her. Så man opfordres til at undersøge mulighederne – også de økonomiske – af sådanne placeringer.
Der blev også nævnt andre muligheder, men ikke foretaget  en nærmere drøftelse af disse.

Fællesrådet fremkom under  mødet med tanker, som lå i forlængelse af de ting som borgergrupperne fremførte under Høringsfasen i foråret, og som er formidlet på bl.a. www.hoejbjergsfremtid.dk og den tilhørende facebook-side
/TJ