Vedtægter

Vedtægter

for

Vejforeningen Heidesvej 8270

§ 1 Navn

Foreningens navn er Vejforeningen Heidesvej 8270.

§ 2 Formål
Formålet med foreningen er:
– at koordinere medlemmernes interesser bedst muligt
– at medvirke til at udvikle samt opretholde et godt naboskab
– at virke som medlemmernes talerør over for beslutningstagere, myndigheder, lokale råd m.fl.

§ 3 Medlemmer
Alle husstande på Heidesvej kan optages som medlemmer. Andre husstande i det umiddelbare naboskab, som har et naturligt interessefællesskab med husstandene på Heidesvej, kan ligeledes optages som medlemmer.
Der kan kun være ét medlem pr. husstand.
Ved afstemninger har hvert medlem én stemme.
Stemmeret forudsætter betalt kontingent.
Der kan stemmes ved fuldmagt mod forevisning af skriftlig fuldmagt. En fuldmagt kan kun repræsentere en matrikel.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamling afholdes 1 gang om året i første halvår. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling senest 14 dage før mødet ved udsendelse af følgende dagsorden.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Stk. 1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

Stk. 2 Afgørelse på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

Stk. 3 Der foretages skriftlig afstemning, hvis det ønskes af mere end halvdelen af de fremmødte medlemmer.

Stk. 4 Forslag til behandling på generalforsamlingen under pkt. 5. Indkomne forslag skal fremsendes skriftligt og være Formanden for bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen. Bestyrelsen distribuerer dagsorden, inklusiv fremsendte forslag, senest 5 dage før mødet.

Al korrespondance foregår elektronisk, med mindre andet er aftalt.

Anonyme forslag kan ikke behandles på generalforsamlingen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

§ 6 Kontingent

Kontingent fastsættes for 1 år af gangen på den ordinære generalforsamling og forfalder til betaling den 1. juli hvert år. Kontingentet betales forud. Kontingentåret løber fra 1. juli til 30. juni.  Generalforsamlingen kan beslutte at opkræve ekstraordinært kontingent. Ekstraordinært kontingent forfalder til betaling senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§ 7 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær. Formand og sekretær vælges i ulige år, mens kassereren vælges i lige år
Stk. 2 Suppleanter til bestyrelsen
Der vælges to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3 Bestyrelsen repræsenterer foreningen i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder, som over for private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden sammen med mindst et af bestyrelsens andre medlemmer. Bestyrelsen kan ikke stifte gæld.

Stk. 4 Bestyrelsen skal indkalde til orienteringsvejmøde/debatmøde hvis særlige forhold gør sig gældende.

§ 8 Foreningens midler

Foreningens midler anbringes i et pengeinstitut. Bestyrelsen disponerer over disse midler inden for de rammer, der vedtages på generalforsamlingen.

§ 9 Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni. Det reviderede regnskab udsendes sammen med dagsorden til generalforsamlingen.

§ 10 Opløsning af vejforeningen

Vejforeningen Heidesvej kan kun opløses ved en skriftlig afstemning, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for.

Ved opløsning deles foreningens formue ligeligt mellem foreningens medlemmer.

Enstemmigt vedtaget på Stiftende Generalforsamling den 17. juni 2013