Generalforsamling

Referat af stiftende generalforsamling for Vejforeningen Heidesvej, mandag d. 17/6 2013

Mødeleder: Ruth Jensen, Heidesvej 1

Referent: Bo Boye Christensen, Heidesvej 21

Ad 1) Velkomst

Ruth bød velkommen til de fremmødte som repræsenterede hovedparten af matriklerne på Heidesvej samt tilstødende grunde til Heidesvej. Hun gennemgik baggrunden for mødets afholdelse som er den verserende sag om etablering af storcenter på Oddervej. Med en vejforening vil vi få et talerør for beboernes interesser og mulighed for at blive repræsenteret i Fællesrådet for Holme-Højbjerg-Skåde. Forsamlingen bekræftede at det ville være ønskeligt med en forening til varetagelse af beboernes interesser.

Ad 2) Vedtægter: afklaring og debat.

Herefter gennemgik og kommenterede Ruth forslag til vedtægter som var sendt ud med mødeinvitationen. Dette forslag til vedtægter er udformet med udgangspunkt i Vejforeningen for Castenschioldsvejs vedtægter. Tanken har været at vedtægterne skal være så enkle som muligt, især da Heidesvej ikke er en privatvej og eftersom formålet med foreningen er at etablere et talerør for et interessefællesskab for beboerne.

I gennemgangen og i debatten om de enkelte punkter blev der stillet forslag om to ændringer/tilføjelser til vedtægtsudkastet:

–          der var enighed om at § 1 Navn

Foreningens navn er Vejforeningen Heidesvej skulle have tilføjelsen 8270, da der er andre Heidesveje i Danmark.

–          Efter diskussion om formuleringen af § 7 Stk. 3 og ud fra ønsket om størst muligt medlemsdemokrati og for at forhindre at bestyrelse og/eller formand kommer ud af trit med baglandet, blev der enighed om at tilføje et nyt stk.4:

Stk. 4 Bestyrelsen skal indkalde til orienteringsvejmøde/debatmøde hvis særlige forhold gør sig gældende.

Ved alvorlige uoverensstemmelser vil §5 om ekstraordinær generalforsamling give mulighed for at rette op på forholdene.

Ad 3) Beslutning om oprettelse af Vejforeningen Heidesvej

Oprettelsen blev enstemmigt vedtaget

Ad 4) Vedtagelse af vedtægter

Med følgende to ændringer blev forslaget til vedtægter enstemmigt vedtaget:

ÆNDRING 1:

§ 1 Navn

Foreningens navn er Vejforeningen Heidesvej 8270

ÆNDRING 2:

 § 7 Stk. 4

Bestyrelsen skal indkalde til orienteringsvejmøde/debatmøde hvis særlige forhold gør sig gældende

Ad 5) Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev i enstemmighed fastsat til 100 kr. pr. husstand.

Ad 6) Valg af bestyrelse iflg. vedtægter

Følgende blev valgt:

Søren, Heidesvej 8

Torben, Heidesvej 1

Bente, Heidesvej 2

Ad 7) Valg af suppleanter iflg. vedtægter

Følgende blev valgt:

Mikkel: Elverdalsvej 5

Birgitte: Heidesvej 7

Ad 8) Valg af revisor iflg. vedtægter

Jette, Heidesvej 10 blev valgt.

Ad 9) Evt.

Diskussionen under dette punkt handlede om at give inputs og gode ideer til den nyvalgte bestyrelse og kom især til at handle om Fællesrådets hurtige, positive og unuancerede indstilling til storcenterplanerne på Oddervej. Det er vigtigt at få en snarlig dialog med Fællesrådet, men også at få afklaret hvor stor opbakning der er til deres indsigelse. Fællesrådet har trods stor modstand og kritiske indsigelser fra vejene omkring os (hvoraf flere er medlemmer af Fællesrådet) valgt ikke at ændre deres indsigelse. Hvor stor opbakning har formanden hertil? Vi bør gøre byrådet opmærksom på at Fællesrådets indstilling ikke matcher medlemmernes og områdets beboeres indstilling til projektet.

Bo Boye Christensen